Umowa wdrożeniowa IT – co powinna zawierać?

Zawartość

Umowa wdrożeniowa to szczególny rodzaj umowy: może dotyczyć różnych przedsięwzięć, najczęściej jednak występuje w przypadku współpracy polegającej na przygotowaniu oprogramowania wraz z uruchomieniem wersji produkcyjnej. Zakres umowy jest zależny od ustaleń stron, jednak tak jak w przypadku każdego kontraktu, warto przygotować jej treść z uwzględnieniem możliwych do wystąpienia sytuacji. Jakie kluczowe klauzule w związku z tym dobrze jest zawrzeć w umowie?

UWAGA!
Artykuł jest częścią serii o umowach IT – zapoznaj się również z tekstem o najważniejszych postanowieniach w umowach na projekty IT.

Harmonogram prac

Podzielenie większego projektu na etapy pomaga kontrolować przebieg realizacji zamówienia i pozwala na bieżące wyjaśnianie ewentualnych nieścisłości. Należy jednak wówczas ustalić graniczne terminy ukończenia każdego etapu, a więc określić, co dokładnie ma być wykonane i kiedy. Jest to o tyle istotne, że w przypadku znaczących opóźnień, które mogą wskazywać na bardzo niskie prawdopodobieństwo ukończenia prac w ustalonym terminie, zamawiający może odstąpić od umowy jeszcze przed upływem ostatecznej daty wykonania całego wdrożenia.

[lgpromo_img title=”Potrzebujesz pomocy z umowami IT?” desc=”Legal Geek to kancelaria prawna dla IT” url=”https://legalgeek.pl/umowy-it/” urldesc=”Chcę pomocy z umową!” img=”https://legalgeek.pl/wp-content/uploads/2019/03/umowa_pomoc.png” iw=”190″ ih=”200″ ia=”alignleft”]

Zaplanowanie zmian

W przypadku projektów IT powszechne są zmiany koncepcji, skutkujące niejednokrotnie przeciąganiem terminów. Warto więc uwzględnić w umowie zasady postępowania w przypadku konieczności zmian zarówno przedmiotu umowy, jak i harmonogramu prac. Dobrze jest też ustalić sposób wyceny dodatkowych prac.

Dla ewentualnych zmian strony mogą określić np. formę ich wprowadzania: w przypadku większych modyfikacji zaleca się zastrzeżenie formy pisemnej (nie stanowi jej np. e-mail), przy mniejszych zmianach można uprościć proces komunikacji, np. mailowo przez wyznaczone osoby uprawnione, które mogą wprowadzać zmiany w tzw. trybie roboczym.

Prawo autorskie/licencje

Ustalenie kwestii ewentualnego przeniesienia autorskich praw majątkowych jest bardzo ważnym elementem w umowie, jeżeli w jej efekcie powstanie oprogramowanie podlegające ochronie jako utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Od tego zależeć będzie możliwość sprzedaży przez zleceniodawcę utworu innemu podmiotowi lub prawo zleceniodawcy do czerpania korzyści z używania oprogramowania przez inne osoby – w przypadku braku przeniesienia autorskich praw majątkowych, nie zyskuje on takich uprawnień.

Przeniesienie takie wymaga także formy pisemnej. Wykonawca może jednak udzielić zleceniodawcy licencji na korzystanie z programu: wówczas forma pisemna konieczna będzie tylko w przypadku licencji wyłącznej. Umieszczając jednak w umowie stosowny zapis, zarówno przy przeniesieniu autorskich praw majątkowych, jak i w przypadku udzielania licencji, należy wskazać dozwolone pola eksploatacji utworu, takie jak np. rozpowszechnianie programu.

Odpowiedzialność za wady oprogramowania (rękojmia)

Jeżeli wykonane oprogramowanie będzie miało wady, wykonawca ponosi za nie odpowiedzialność zarówno na zasadach ogólnych, jak i w oparciu o rękojmie uregulowaną przez Kodeks Cywilny. Zleceniodawca ma wówczas prawo zażądać m.in. obniżenia ceny, naprawy lub wymiany przedmiotu umowy (jeśli ma to zastosowanie) lub nawet odstąpić od umowy, jeżeli wada jest istotna. Wykonawca może jednak w pewnym zakresie ograniczyć w umowie tę odpowiedzialność, np. do określonej kwoty w zakresie możliwych żądań reklamacyjnych.

Gwarancja

Wykonawca może udzielić dodatkowo (lub wyłączając przy tym odpowiedzialność w pozostałym zakresie) gwarancji na tworzone oprogramowanie – w takim wypadku w umowie powinny znaleźć się jej warunki, dołączone np. jako załącznik.

[lgpromo_img title=”Potrzebujesz pomocy z umowami IT?” desc=”Legal Geek to kancelaria prawna dla IT” url=”https://legalgeek.pl/umowy-it/” urldesc=”Chcę pomocy z umową!” img=”https://legalgeek.pl/wp-content/uploads/2019/03/umowa_pomoc.png” iw=”190″ ih=”200″ ia=”alignright”]

Odebranie oprogramowania

Zamieszczenie w umowie opisu procedury odebrania dzieła daje pewność, że obie strony wiedzą, kiedy to nastąpiło. Warto dodatkowo uzależnić je od popisania protokołu odbioru, którego wzór może stanowić załącznik do umowy.

WDRAŻASZ W AGILE?
Przeczytaj również o najważniejszych postanowieniach w umowach wdrożeniowych AGILE.

Wymienione klauzule to jedynie wskazówki, których uwzględnienie w umowie wdrożeniowej pomoże wyeliminować nieścisłości. Nie ma jednak uniwersalnego wzoru czy listy elementów, które każdorazowo w umowie wdrożeniowej powinny się znaleźć – konieczne jest dostosowanie treści kontraktu do realizowanego projektu.