Zawieranie umów z konsumentem przez telefon – to warto wiedzieć.

Zawartość

Być może byłeś w sytuacji, w której ofertą Twojego sklepu internetowego zainteresowana była osoba, która chciała zamówić towar przez telefon bez konieczności przechodzenia przez proces składania zamówienia w Twoim e-sklepie. Z artykułu dowiesz się czy takie rozwiązanie jest możliwe i na co zwrócić uwagę.

Czy można zawrzeć umowę sprzedaży przez telefon?

Tak, jak najbardziej, ale musisz się liczyć z tym, że może rodzić to po Twojej – przedsiębiorcy, stronie więcej obowiązków.

Ważne od kogo wychodzi propozycja zawarcia umowy

Wariant 1 – z propozycją zawarcia umowy przez telefon wychodzi Przedsiębiorca.
Bardzo ważne jest to kto proponuje zawarcie umowy przez telefon – jeśli z propozycją wychodzi przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe obowiązki, takie jak:

potwierdzenie treści proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku.

Kolejnym etapem jest:
potwierdzenie tej umowy przez konsumenta.

Dopiero po utrwaleniu przez Konsumenta na papierze lub na innym trwałym nośniku oświadczenia o zawarciu umowy staje się ono skuteczne.

Wariant 2 – propozycja zawarcia umowy wychodzi od Konsumenta.
Jeśli dzwoni do Ciebie konsument i chce zakupić konkretny towar z Twojego sklepu – nie musisz spełniać dodatkowych obowiązków, o których mowa przy wariancie pierwszym, wystarczające będzie spełnienie podstawowych obowiązków związanych z zawieraniem umów na odległość takich jak m.in. przekazanie informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta (i to nawet w ograniczonym zakresie o czym przeczytasz poniżej) czy przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku. Potwierdzenie to musisz przekazać najpóźniej w momencie dostarczenia rzeczy, a więc możesz dołączyć je do wysyłanego towaru.

Obowiązki informacyjne z art. 12 – ograniczony zakres

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca udziela informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Dodatkowo musi to zrobić w czytelny dla konsumenta i wyrażony prostym językiem sposób.

Ponadto zgodnie z art. 19 ww. ustawy w przypadku gdy właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają czas na przedstawienie informacji przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące:

– głównych cech świadczenia przedsiębiorcy,
– oznaczenia przedsiębiorcy,
– łącznej ceny lub wynagrodzenia,
– prawa odstąpienia od umowy,
– czasu trwania umowy,
– sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia, jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Tym samym zakres tych informacji został przez ustawodawcę ograniczony. Według Legal Geeka telefon jest środkiem porozumiewania się na odległość, który ogranicza czas na przedstawienie informacji i przytoczony artykuł będzie miał do niego zastosowanie co jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej do dyrektywy konsumenckiej.

Przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem – dodatkowy obowiązek

Nie tylko ma znaczenie to kto wychodzi z propozycją zawarcia umowy, ale również to kto wykonuje połączenie. Jeśli to Przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o celu rozmowy oraz o swoich danych identyfikujących.

Legal Geek ma nadzieję, że dzięki temu artykułowi masz już wystarczającą wiedzę na temat zawierania umów przez telefon i będziesz mógł sprzedawać towar również osobom, które np. ze względu na swój wiek czy ograniczenia techniczne, nie są w stanie złożyć zamówienia przez Internet.[lgpromo title=”Prowadzisz sklep internetowy? Potrzebujesz regulaminu!” desc=”Wykreuj regulamin przygotowany przez prawników z Legal Geek!” url=”https://dokrates.pl/regulamin-sklepu-internetowego” urldesc=”Chcę bezpieczny regulamin!”]