Przedsiębiorco, informuj konsumenta! cz. II

Zawartość

Nowa ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o wielu kwestiach w jasny i zrozumiały sposób najpóźniej w momencie wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość (tutaj przeczytasz kiedy ma miejsce umowa zawarta na odległość).

Wpis ten ze względu na ilość obowiązków jakie nałożył na Was ustawodawca będzie trochę dłuższy niż zwykle i konieczne było zacytowanie fragmentów ustawy, ale mam nadzieję, że wyjaśnienia poszczególnych kwestii będą dla Was pomocne i nieco wyjaśnią treść ustawy. Obowiązki, podzielone hasłami na kilka grup, omówię w dwóch częściach. Oczywiście nie w każdym przypadku wszystkie obowiązki mają zastosowanie, uzależnione to od rodzaju usługi.

Dzisiaj II część wpisu dot. obowiązków przedsiębiorcy (Tutaj możecie się zapoznać z I-wszą częścią)

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta:

Odstąpienie od umowy

h) o sposobieterminie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Te informacje należy przygotować w oparciu o art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który reguluje prawo odstąpienia od umowy o czym również niebawem przeczytacie na blogu.

i) o wzorze formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do wspomnianej umowy (wzór taki niedługo również będzie dostępny na blogu)

j) o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument jeśli z uwagi na swój charakter rzeczy nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą;

k) o obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów jeśli konsument wykona prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Np.: Konsument zakupił dostęp do płatnych treści serwisu i złożył przedsiębiorcy oświadczenie, które zawierało wyraźne żądanie, aby usługa została wykonywana dla niego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca zgodził się na to, a konsument zaczął z serwisu korzystać, jednakże zanim ww. termin upłynął konsument rozmyślił się i postanowił od umowy odstąpić. W tej sytuacji konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie, które zostało spełnione na jego rzecz do momentu odstąpienia przez niego od umowy.

l) o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumentów lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Artykuł 38 to materiał na kolejny wpis (jeśli nie kilka), który najpewniej pojawi się prędzej czy później na blogu, żeby zaspokoić choć trochę Waszą ciekawość 🙂 Na tę chwilę podaję przykład umowy, od której konsument nie może odstąpić: umowa, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, np. wydruk 3D w oparciu o projekt dostarczony przez konsumenta;

Dostarczenie rzeczy bez wad, gwarancja, kodeks dobrych praktyk

ł) o obowiązku przedsiębiorcy w zakresie dostarczenia rzeczy bez wad;

m) o istnieniu gwarancji oraz jej treści, a także usług posprzedażnych (np. pomoc

techniczna) oraz sposobie ich realizacji;

n) o kodeksie dobrych praktyk jeśli taki istnieje (punkt ten dotyczy przedsiębiorców, którzy zdecydowali się do przestrzegania zbioru zasad postępowania, w szczególności norm etycznych oraz zawodowych, mających postać wspomnianego kodeksu);

Czas trwania umowy i zobowiązań konsumenta, kaucja

o) o czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia jej jeśli została zawarta na czas nieoznaczony i ma ulegać automatycznemu przedłużaniu;

p) o minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

r) o wysokości oraz sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, do spełnienia których konsument jest zobowiązany na żądanie przedsiębiorcy;

Treści cyfrowe – funkcjonalność i interoperacyjność

s) o funkcjonalności treści cyfrowych oraz o technicznych środkach ich ochrony. Treścią cyfrową zgodnie z definicją zawartą w ustawie o prawach konsumenta są dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Przykładem do tego punktu może być elektroniczny dostęp do treści serwisu, a środkiem ochrony tych treści może być zablokowanie możliwości kopiowania treści (DRM).;

t) o interoperacyjnościach treści cyfrowych, o ile mają znaczenie, ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć. Według mnie w sytuacji, w której przedmiotem sprzedaży jest gra komputerowa należy podać informacje np. o tym na jakich systemach operacyjnych gra będzie działać czy jaka karta graficzna jest niezbędna do jej uruchomienia;

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

u) o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacjidochodzenia roszczeń, a także o zasadach dostępu do tych procedur.