Przedsiębiorco, informuj konsumenta! cz. I

Zawartość

Nowa ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o wielu kwestiach w jasny i zrozumiały sposób najpóźniej w momencie wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość (tutaj przeczytasz kiedy ma miejsce umowa zawarta na odległość).

Wpis ten ze względu na ilość obowiązków jakie nałożył na Was ustawodawca będzie trochę dłuższy niż zwykle i konieczne było zacytowanie fragmentów ustawy, ale mam nadzieję, że wyjaśnienia poszczególnych kwestii będą dla Was pomocne i nieco wyjaśnią treść ustawy. Obowiązki, podzielone hasłami na kilka grup, omówię w dwóch częściach. Oczywiście nie w każdym przypadku wszystkie obowiązki mają zastosowanie, uzależnione to jest m.in. od rodzaju świadczenia czy też tego czy w danej sytuacji przewidziane jest zabezpieczenie finansowe itp.

W takim razie, po długim wstępie, przechodzimy do sedna sprawy. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta:

Określenie świadczenia:

a) o głównych cechach świadczenia uwzględniając przedmiot świadczenia oraz sposób porozumiewania się z konsumentem. Dla przykładu, posługując się usługą hostingu plików, to właśnie hosting będzie przedmiotem świadczenia, a jego głównymi cechami będą np. „pojemność” konta oraz transfer dostępny dla użytkownika;

Dane przedsiębiorcy:

a) o danych identyfikujących, przede wszystkim o firmie (Uwaga! Firma w języku prawniczym oznacza nazwę przedsiębiorcy, np. Procesor Sp. z o.o.), organie, który zarejestrował działalność gospodarczą (np. Prezydent Miasta lub Sąd Rejonowy) oraz o numerze, pod którym przedsiębiorcę zarejestrowano.;

b) o adresie przedsiębiorstwa, adresie e-mail oraz numerach telefonu lub faksu jeśli są dostępne, pod którymi konsument w szybki i efektywny sposób może skontaktować się z przedsiębiorcą – czyli adres „zwykły” i adres e-mail podajecie zawsze, pozostałe tylko wtedy gdy są dostępne;

c) o adresie, na który można kierować reklamacje jeśli jest inny niż adres wspomniany powyżej również należy go podać;

Cena, wynagrodzenie, koszty i zapłata

d) o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie, wliczając w to podatki, a jeśli w wyniku rozsądnej oceny okaże się, że charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości należy poinformować konsumenta w jaki sposób zostaną one obliczone oraz o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, a jeśli również tych opłat nie można ustalić należy poinformować o obowiązku ich uiszczenia.

W przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony lub obejmujących prenumeratę przedsiębiorca musi podać łączną cenę lub wynagrodzenie, które będzie obejmować wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a jeśli umowa przewiduje stała stawkę również łączne miesięczne płatności;

e) o kosztach korzystanie ze środka porozumiewanie się na odległość w celu zawarcia umowy jeśli są one wyższe niż zwykle za tego typu środek – np. jeśli w celu zawarcia umowy trzeba wysłać Premium SMS;

Sposoby spełnienia wzajemnych obowiązków, procedura reklamacji

f) o sposobie i terminie zapłaty;

g) o sposobieterminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz o stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

Dalsza część obowiązków wraz z wyjaśnieniami w kolejnej części!

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek